SLOGAN "An toàn - Thân Thiện - Bệnh viện vì dân"
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
A. Chức năng:
lô đề trực tuyến là đơn vị trực thuộc sở Y tế Gia Lai, chịu sự quản lý, chỉ đạo thanh tra kiểm tra của Giám đốc sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế... và chịu sự quản lý của UBND huyện Ia Grai trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế địa phương để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
Trung tâm y tế huyện là cơ sở thực hiện công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân trên địa bàn huyện.
B. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, các giải pháp trên cơ sở phân bổ và phê duyệt của sở y tế Gia Lai và UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Tham mưu cho UBND huyện quản lý công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác khám chữa bệnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn VSTP thuộc phạm vi huyện quản lý.
3. Lập kế hoạch thành lập các ban chỉ đạo, chỉ thị có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào của đơn vị.
4. Dự thảo các chương trình, giải pháp huy động, phối hợp các liên nghành trong phòng bệnh, chống dịch ở địa phương.
5.Tổ chức các TYT xã, thị trấn thực hiện công tác chăm sốc sức khỏe ban đầu, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt ret, quản lý thai sản,BVBMTE/KHHGĐ, các nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, y tế thôn...
6. Quản lý tổ chức nhân lực, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị... Tuyến y tế xã, thị trấn chuyên trách dân số, y tế thôn.
7.Xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra hằng quý, chỉ đạo tuyến y tế xã trên địa bàn huyện quản lý, kiến nghị các biện pháp, giải quyết và xử lý sau thanh kiểm tra với các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định.
8. Xây dựng củng cố mạng lưới y tế xã, thị trấn, y tế thôn và hướng dẫn kiểm tra các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với các trạm y tế xã, thị trấn.
9. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ y tế, hàng năm đào tạo và đào tạo lại, thực hiện các chế độ chính sách đối với các đội ngũ y tế huyện xã, thị trấn.
10. Có sơ kết, tổng kết hàng năm đánh giá kết quả hoạt động thực hiện những tiến bộ khoa hoạc kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và các phong trào y tế cơ sở để phổ biến và áp dụng.
11. Trình sở y tế và UBND huyện những kế hoạch hoạt động với các cơ quan ban nghành, đoàn thể, liên quan công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao y thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác của sở y tế và UBND huyện giao.